Media |

Contact

Steun ons:

Local Charity | van Hattumstraat 2b | 8011 MV Zwolle | info@localcharity.nl

...doe je goede ding!

Over Local Charity

Visie
Een fijne samenleving en woonomgeving staan garant voor een betere kwaliteit
van leven. De wens en wil om dit te bereiken moet hoog op de agenda staan bij
iedere persoon of groep mensen.

De huidige maatschappij biedt veel mogelijkheden voor iedereen om eigen kracht
en talent te ontdekken, dit te ontwikkelen en te delen met elkaar. Ieder persoon,
bedrijf of maatschappelijk betrokken partij kan hoe hij of zij ook maar wil bijdragen
en/of meewerken aan deze maatschappelijke projecten in eigen stad of wijk.

Doelstelling
Wij werken aan samenwerking op stads- en wijkniveau tussen betrokken partijen,
zoals bewoners, ondernemers, stichtingen, organisaties en gemeente. Hieruit
ontstaan kleinschalige maatschappelijke projecten, waarbij mogelijkheden worden
gecreëerd voor financiële zelfredzaamheid van deze (terugkerende) projecten.
Daar waar wij kunnen, steunen en motiveren wij iedereen met een initiatief dat
betrekking heeft op verbetering van woon- en leefomgeving.

Grondregels
De zeven grondregels van Local Charity zijn;

 1. Initiatie en realisatie van goede dingen in en voor stad en wijk.
 2. Met de juiste strategie en samenwerking projecten met een woon- en leef-
  omgeving verbeterend karakter realiseren, niet mogelijk geacht te realiseren
  projecten of projecten die geen doorgang meer vinden om welke reden dan
  ook (weer) mogelijk maken. Dit kunnen zowel projecten zijn met een materieel
  als immaterieel karakter.
 3. Burgerparticipatie en bijdragen van het bedrijfsleven en overige betrokken
  partijen aan goede dingen voor stad en wijk op positieve wijze bevorderen.
 4. Bouwen aan sterke, constructieve en langdurige banden tussen participanten, vrijwilligers en Local Charity zelf door continue intensieve en terugkerende
  samenwerking aan te gaan.
 5. Wij werken graag met hen die overtuigende ideeën aandragen en gemoti-
  veerde beweegredenen hebben voor goede dingen doen in stad en wijk.
  Zij genieten bij het aandragen van projecten onze voorkeur indien wij een
  scheiding zouden moeten maken bij keuzes voor realisatie. Wij verwachten
  van hen dan ook een
  actieve houding daar waar mogelijk is.
 6. Bewustmaking van de kracht en mogelijkheden van zelfredzaamheid bij hen
  die zich betrokken voelen of zijn bij de woon- en leefomgeving in stad en wijk.
  Deze bewustwording aan de hand van de visie en filosofie van Local Charity overbrengennaar de praktijk heeft een hogere sociale cohesie tot gevolg.
 7. Transparantie op alle vlakken. Van ontwikkelingen op beleids- en organisato-
  risch gebied tot besteding van elke (gedoneerde) euro.